Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne:
1. Sklep Internetowy ... działający pod adresem internetowym zmywacze-gt .pl prowadzony jest przez: , NIP:7322175097 , regon360798453 95-100Zgierz ul. Piaskowa 16
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym na potrzeby realizacji niniejszego Regulaminu w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie , jest Sprzedawca. Korzystanie ze Sklepu , oraz związane z tym podanie danych osobowych (za wyjątkiem przypadków wymienionych w polityce prywatności) jest dobrowolne.
3.Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
4.Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail @.pl, telefonicznie pod numerem  (od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00), pisemnie listem oraz osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
5.Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów przesyłki.
6.Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towaru, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
7.W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie.


§ 2 Definicje
1.    Sprzedawca – zmywacze-gt, działająca pod adresem .pl, NIP:7322175097, REGON: 360798453 95-100 Zgierz ul. Piaskowa 16
2.    Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www .pl
3.    Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub przedsiębiorca).
4.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
6.    Regulamin – niniejszy regulamin.
7.    Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
8.    Towar – produkty prezentowane do sprzedaży w Sklepie
9.    Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 
§ 3 Składanie Zamówień
1.    Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
2.    Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez ikonę „Dodaj do koszyka”, po czym przechodząc do zakładki „Koszyk zakupów” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).
3.    Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia, mailowo lub telefonicznie. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.
4.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
o    przelewem na rachunek bankowy:  , należący do:
o    gotówką za pobraniem i przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.
o    Przelewem i kartą, za pośrednictwem systemów PayU
5.    Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 7 dni roboczych od złożenia Zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
6.    Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0,00 zł), według cen określonych przez system Sklepu w trakcie składania Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy zawarte są w zakładce „Dostawa” na stronie Sklepu.


§ 4 Realizacja Zamówień
1.    Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).
2.    Zamówienia rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych, z wyjątkiem Zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz święta. Te zamówienia rozpatrywane są w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu, w który Zamówienie zostało złożone.
3.    Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.
4.    Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 14 dni roboczych. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.
5.    Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
6.    Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.
7.    Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy w Adres  przy ul. .
8.    Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
9.    Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5 Rękojmia i gwarancja
1.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru na zasadach rękojmi. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]– 556[3]
2.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3.    Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
4.    Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5.    Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.


§ 6 Odstąpienie od umowy
1.    Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik).
2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
o    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3.    W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
4.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
6.    Zwrot płatności jest dokonywany na rachunek bankowy Konsumenta.
7.    Do zwracanego Towaru zalecane jest załączenie przez Konsumenta kserokopii paragonu.
8.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
9.    Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


§ 7 Ochrona danych osobowych i prywatności
1.    Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2.    Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towarów przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych.
3.    Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towarów.
4.    Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
6.    Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Szczegółowe informacje na ich temat zawarte są w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


§ 8 Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
firma a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy
KD Consulting a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.TAG: odrdzewiacz EXXSOL D40, mycie stali przed malowaniem, odtłuszczanie karoserii, odrdzewiacz w sprayu, rozpuszczalnik acetonowy, zmywacz do odtłuszczania, zmywacz do hamulców spray, preparat do odtłuszczania plastiku, chemia warsztatowa,  odtłuszczanie lakieru samochodowego benzyna ekstrakcyjna, benzyna ekstrakcyjna w sprayu, zmywacz do EGR, zmywacz do hamulców, zmywacze w sprayu, alkohol izopropylowy, aerozol do mycia, aceton w sprayu, środek do odtłuszczania drewna, rozpuszczalniki w sprayu, środek do odtłuszczania mebli